خانه / سایر رشته های فنی مهندسی / منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی

فهرست مطالببیانیه رئیس جمهوری اسلامی ایران —————————-الفمقدمه ———————————————- 1الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی ———————- 2ب- حق کرامت و برابری انسانی—————————- 3پ- حق آزادی و امنیت شهروندی————————— 3ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت ————————- 4ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر ————————- 5ج- حق آزادی اندیشه و بیان —————————— 6چ- حق دسترسی به اطلاعات—————————— 7ح- حق دسترسی به فضای مجازی————————– 7خ-…

دیدگاهتان را بنویسید